Logo miasta częstochowy

Komu przysługuje świadczenie?

osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna

Do kiedy osobie uprawnionej przysługuje świadczenie?

  • do ukończenia 18 roku życia,

  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

  • bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł.

Kwota ta będzie zwiększana co 3 lata o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona dopiero w 2023 r.

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024 – wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 01.10.2023 r. wynosi 1209 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą „złotówka za złotówkę”:

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” osoby otrzymujące świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, w kwocie różnicy między przysługującą kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
została umieszczona w pieczy zastępczej,
– zawarła związek małżeński.

UWAGA!
W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
osoba uprawniona zobowiązana jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu.

Zachęcamy do zapoznania się również z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina