Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń zostało utworzone Uchwałą Nr 380.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Siedzibą i terenem działania Centrum jest miasto Częstochowa. Centrum działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr 380.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016r. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych i wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zasiłków dla opiekunów i Karty Dużej Rodziny.

Strukturę i organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Częstochowskiego Centrum Świadczeń, zatwierdzony Zarządzeniem nr 96.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2018r. Zarządzaniem i działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy.

Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń
Lidia Czuma-Imiołczyk

p.o. Zastępcy Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń

Kamila Urbaniak

Główny Księgowy
Wioletta Frach

Kadra kierownicza:

p.o. Kierownika Działu ŚwiadczeńAgnieszka Błaszczyk – Mokrzewska

p.o. Kierownika Sekcji ds. Administracyjno – Kancelaryjnych – Anna Nabiałczyk

p.o. Kierownika Sekcji Finansowo-Księgowej – Magdalena Łapaj

Inspektor Ochrony Danych – Beata Gorgoń

Dbając o ułatwienie Państwu kontaktu z nami przedstawiamy szczegółowe dane na temat naszej jednostki.

Częstochowskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

Telefon kontaktowy: 34  341-17-61

email: sekretariat@ccs.czestochowa.pl
NIP: 573 28 75 373
REGON: 366 29 73 50

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

Poniedziałek, Środa, Czwartek
od godziny 7:30 do godziny 15:30

Wtorek    

od godziny 7:30 do godziny 16:00

Piątek
od godziny 7:30 do godziny 15:00

Przyjmowanie skarg i wniosków

Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 12:00 – 17:00, w pokoju nr 19 (I piętro) przy ul. Sobieskiego 15, po uprzednim  uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Centrum ( tel. 34 341 17 61).

Kierownicy Działu Świadczeń, Działu Alimentacyjnego oraz  Działu Świadczeń Opiekuńczych Częstochowskiego Centrum Świadczeń przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum w miejscu urzędowania.

Wykaz kont bankowych Częstochowskiego Centrum Świadczeń:

04 1030 1104 0000 0000 9323 7001 – Dochody – Nienależnie pobrane świadczenia: rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (lata ubiegłe i odsetki)

92 1030 1104 0000 0000 9325 2004 – Zaliczka alimentacyjna – Należności dłużników alimentacyjnych

31 1030 1104 0000 0000 9323 7000 – Wydatki – Nienależnie pobrane świadczenia: rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (rok bieżący)