Logo miasta częstochowy

Deklaracja dostępności Strona Częstochowskiego Centrum Świadczeń

Częstochowskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności w dniu 22 marca 2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • serwis zawiera dokumenty w formacie PDF przekonwertowane z plików typu WORD, które nie zostały poprawnie otagowane
 • dokładamy wszelkich starań, aby serwis spełniał wytyczne dostępności cyfrowej

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • aktualności wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt z Częstochowskim Centrum Świadczeń możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl
 • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 34 34 11 761
 • korespondencję pisemną na adres: Częstochowskie Centrum Świadczeń – ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-200 Częstochowa
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Anną Nabiałczyk, email: anabialczyk@ccs.czestochowa.pl, nr tel.: 519-016-135 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Wnioski oraz inne dokumenty można również wysyłać do Częstochowskiego Centrum Świadczeń przez Internet za pośrednictwem:

 • portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/
 • platformy ePUAP https://epuap.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń
 • Adres: Częstochowskie Centrum Świadczeń ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa
 • E-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl
 • Telefon: 34 3411761

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Częstochowskie Centrum Świadczeń w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 14, 42-200 Częstochowa.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Pierwsze główne od ul. Ogińskiego oraz dwa tylne od strony dziedzińca.

Do głównego wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla interesantów przeznaczone jest jedno wejście główne od ul. Ogińskiego. Nad wejściem nie ma głosników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące . Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Obsługa interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu głównyn na parterze budynku. Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Częstochowskim Centrum Świadczeń nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma zapewnionej możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.