Logo miasta częstochowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024

Dodatek gazowy

Prośba o przekazanie kompletu akt sprawy

Zaświadczenie o dochodach

Prośba o zaprzestanie wypłaty świadczeń

Upoważnienie do złożenia wniosku, odbioru korespondencji, do reprezentowania w toku postępowania

Wniosek o zmianę formy wypłaty świadczeń

Zaświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym

Oświadczenie-załącznik do wniosku o ustalenie prawa do ŚP ZP SZO

Formularz dot. zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotnego

Formularz dot. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego/

WNIOSEK-O-WYDANIE-ZASWIADCZENIA-O-WYSOKOSCI-I-OKRESIE-POBIERANIA-LUB-SWIADCZEN1.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie pobierania oraz zaprzestaniu wypłaty świadczenia opiekuńczego

Wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy

Wniosek o udzielnie ulgi w spłacie należności

Prośba o przekazanie akt sprawy dot. świadczenia wychowawczego

Oświadczenie członka rodziny pozostającego w Polsce – koordynacja-systemów zabezpieczenia społecznego

Oświadczenie w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Pełnomocnictwo do doręczeń koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Pełnomocnictwo do reprezentowania – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Oświadczenie KOOR3.odt


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – WIERZYCIEL

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – DŁUŻNIK

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

KARTA DUŻEJ RODZINY

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Oświadczenie zarządcy nieruchomości

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie lekarskie

WZORY WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Świadczenia rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wniosek-o-dodatek-mieszkaniowy.odt

Wniosek-dot.-wyplaty-ryczaltu-karta-informacyjna.odt

Deklaracja-o-wysokosci-dochodow.doc

Oświadczenie majątkowe

OŚWIADCZENIE ZARZĄDCY konto do wypłaty

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek-o-ustalenie-prawa-do-zasiłku-pielęgnacyjnego.pdf

Wniosek-o-ustalenie-prawa-do-świadczenia-pielęgnacyjnego.pdf

Wniosek-o-ustalenie-prawa-do-specjalnego-zasiłku-opiekuńczego.pdf

Wniosek ZA ŻYCIEM

Karta Dużej Rodziny

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY RODZICOM KTÓRZY MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI CZĘŚĆ_1

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY RODZICOM KTÓRZY MAJĄ NA UTRZYMANIU CO-NAJMNIEJ-TROJE-DZIECI_CZĘŚĆ_2

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY RODZICOM KTÓRZY MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI_CZĘŚĆ_3

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY RODZICOM KTÓRZY MIELI NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI_CZĘŚĆ_1

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY RODZICOM KTÓRZY MIELI NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI_CZĘŚĆ_2

Fundusz Alimentacyjny

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA WIEKU ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY