Logo miasta częstochowy

NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. oświadczenie wnioskodawcy o osobach zobowiązanych do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny

 3. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny (druk ZFA-03)

 4. w przypadku gdy na osobę pełnoletnią wniosek składa rodzic – upoważnienie do złożenia wniosku i ubiegania się o świadczenia w jej imieniu przez rodzica lub opiekuna oraz zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej

 5. zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium
  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2022, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości pobieranego stypendium

 6. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, bądź w innych uzasadnionych przypadkach

 7. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz PIT-11 za rok 2022)

 8. dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2022

 9. dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj.2022 (zaświadczenie lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w wysokości osiągniętego dochodu)

 10. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego

 11. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
  na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu
  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty
  na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 12. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 13. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 14. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji
  o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności
  w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego poza granicą

 15. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

 16. inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – dodatkowo:

 1. zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj.2022 albo nakaz płatniczy za ten rok

 2. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
  w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę
  w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 3. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

W przypadku cudzoziemców – dodatkowo:

 1. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu
 3.  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – (wypełnij, gdy liczba osób uprawnionych jest większa niż 4 lub gdy liczba osób wchodzących w skład rodziny jest większa niż 6)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  (wypełnij, gdy posiadasz lub członek rodziny posiada gospodarstwo rolne)
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  (wypełnij, gdy podlegasz lub członek rodziny podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z KRUS)
 7. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
 8. Upoważnienie do funduszu alimentacyjnego
 9. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej
 10. Zaświadczenie o dochodach