Logo miasta częstochowy

Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu :

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna

 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. po 2020.

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2020.

 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej

 • decyzja przyznająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

 • dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja przyznająca rentę rodzinną w przypadku jej pobierania

 • inne dokumenty lub oświadczenia dokumentujące uzyskanie dochodu i kwotę uzyskanego dochodu

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Utrata dochodu następuje na wniosek.

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r., poz. 419),

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r., poz. 266) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432
i 619
)

f) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

g) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619)

oraz

– obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19 (na podstawie art. 15oa ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu :

 • świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu

 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek, np. PIT-11, PIT-40, PIT-8 za rok poprzedzający okres świadczeniowy, tj. 2020)

 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie udzielonego urlopu wychowawczego,

 • dokument potwierdzający utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja przyznająca rentę rodzinną w przypadku jej pobierania

 • inne dokumenty lub oświadczenia dokumentujące utratę dochodu i kwotę utraconego dochodu

Nienależnie pobrane świadczenia

Zgodnie z art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 877) organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego może:

 • umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub części;

 • odroczyć termin płatności;

 • rozłożyć na raty;

jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W tym celu należy złożyć pisemną prośbę ze wskazaniem, o który rodzaj ulgi wnosi Zobowiązany, a także wypełniony załącznik nr 4 :

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

W przypadku wyrażenia woli skorzystania z ulgi w spłacie niezbędne jest dostarczenie dokumentów w celu ustalenia aktualnej sytuacji dochodowo – rodzinnej, tj.:

 • dokumentacji potwierdzającej wysokość miesięcznego dochodu rodziny lub brak dochodu, np. zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, wysokość emerytury, wysokość renty, itp.;

 • dokumentacji potwierdzającej stałe wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, np. rachunki – gaz, energia i inne, wydatki na wyżywienie, odzież, środki czystości oraz ewentualne zadłużenie z tytułu tych wydatków;

 • dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wpłat dotyczących spłaty zadłużenia powstałego w wyniku nienależnie pobranych świadczeń należy dokonywać na rachunek bankowy Częstochowskiego Centrum Świadczeń

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Nr rachunku: 31 1030 1104 0000 0000 9323 7000

(nienależnie pobrane świadczenia z bieżącego okresu)

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Nr rachunku: 04 1030 1104 0000 0000 9323 7001

(nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r.
  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz
  zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467)

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1162)

 • Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875)