Logo miasta częstochowy

Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

– uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

– rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

– uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

– uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu :

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna.

 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. po 2022 (zaświadczenie lub oświadczenie Strony).

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu
  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2022.

 • decyzja przyznająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
  a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego.

 • dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 • decyzja przyznająca rentę rodzinną w przypadku jej pobierania.

 • inne dokumenty lub oświadczenia dokumentujące uzyskanie dochodu i kwotę uzyskanego dochodu.

  W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Utrata dochodu następuje na wniosek.

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

– uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

– utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

– wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

– utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

– utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – utratą świadczenia rodzicielskiego,

– utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z przepisem przejściowym: art. 336 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce utratą dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu :

 • świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu

 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek, np. PIT-11, PIT-40, PIT-8 za rok poprzedzający okres świadczeniowy, tj. 2022),

 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie udzielonego urlopu wychowawczego (lub oświadczenie Strony),

 • dokument potwierdzający utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • decyzja przyznająca rentę rodzinną w przypadku jej pobierania,

 • inne dokumenty lub oświadczenia dokumentujące utratę dochodu i kwotę utraconego dochodu.

Nienależnie pobrane świadczenia

Zgodnie z art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego może:

 • umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub części;

 • odroczyć termin płatności;

 • rozłożyć na raty;

jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W tym celu należy złożyć pisemną prośbę ze wskazaniem, o który rodzaj ulgi wnosi Zobowiązany, a także wypełniony załącznik nr 4 :

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

W przypadku wyrażenia woli skorzystania z ulgi w spłacie niezbędne jest dostarczenie dokumentów w celu ustalenia aktualnej sytuacji dochodowo – rodzinnej, tj.:

 • dokumentacji potwierdzającej wysokość miesięcznego dochodu rodziny lub brak dochodu, np. zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, wysokość emerytury, wysokość renty, itp.;

 • dokumentacji potwierdzającej stałe wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, np. rachunki – gaz, energia i inne, wydatki na wyżywienie, odzież, środki czystości oraz ewentualne zadłużenie z tytułu tych wydatków;

 • dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wpłat dotyczących spłaty zadłużenia powstałego w wyniku nienależnie pobranych świadczeń należy dokonywać na rachunek bankowy Częstochowskiego Centrum Świadczeń

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Nr rachunku: 31 1030 1104 0000 0000 9323 7000

(nienależnie pobrane świadczenia z bieżącego okresu)

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Nr rachunku: 04 1030 1104 0000 0000 9323 7001

(nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r.
  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz
  zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach
  w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny