Logo miasta częstochowy

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Wnioski do rządowego projektu – Karta Dużej Rodziny na terenie miasta Częstochowy przyjmowane są w  Częstochowskim Centrum Świadczeń.


Wniosek do pobrania, który należy wypełnić złożyć we wskazanych miejscach w celu ubiegania się o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

Strona internetowa, na której publikowane są informacje dotyczące formalności związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz lista benefitów przysługujących uczestnikom programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Dokumenty do pobrania

Wszelkie informacje oraz druki niezbędne do złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zalozyc-kdr

Podstawa prawna

Ustawa o KDR

Rozporzadzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017r ws sposobu unieważniania KDR,wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu infromacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie KDR 

Rozporządzenie MRPiPS z dn 19 grudnia 2017r. zmieniające rozporządzenie ws sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.