Logo miasta częstochowy

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Oznacza to, iż obecny okres zasiłkowy potrwa jeszcze do końca października 2022 r. Kolejny rozpocznie się zaś 1 listopada 2022.

Ważne! Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również w formie papierowej, najpóźniej do 30 listopada 2022r.

Przypominamy!!!

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny 2022 – próg dochodowy

 • Osobom tym zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli spełniają one kryterium dochodu.
 • Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764,00 zł.
 • Warto pamiętać, iż w przypadku zasiłków rodzinnych stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę”. Organ bierze też pod uwagę dochód utracony i uzyskany.

Zasiłek rodzinny 2022 – do kiedy?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

W sytuacji ukończenia szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia tego roku studiów, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Dotyczy to dziecka, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej.

Zasiłek rodzinny 2022 – kwota

Miesięcznie zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


Zasiłek rodzinny 2022 – dodatki

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Nie funkcjonują one samodzielnie, są przyznawane jedynie wówczas, gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego.

Więcej informacji w zakładce:

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

14 lipca, 2022

Posted In: Aktualności