Logo miasta częstochowy

Zasiłki rodzinne

Formy pomocy

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 01 listopada danego roku do dnia 31 października roku następnego na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości wynosi:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego ustalone na okres od dnia 01 listopada danego roku do dnia 31 października roku następnego

 • urodzenia dziecka – w wysokości 1000 zł jednorazowo;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193,00 zł; miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  w wysokości 95 zł miesięcznie,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, w wysokości 90 zł miesięcznie,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w wysokości 110 zł miesięcznie,
 • rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł jednorazowo;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 113,00 zł miesięcznie,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł miesięcznie.

Kto może się ubiegać? Kryteria/warunki przyznania pomocy.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się;
 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). Przekroczenie dochodu spowoduje, pomniejszenie otrzymywanych świadczeń o kwotę przekroczenia progu uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.
 • do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie uczącej się, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2023 roku do 31.10.2024 roku należy dostarczyć dokumenty:

 • kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem
  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy (oryginały dokumentów do wglądu);
 • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w 2022 roku;
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za okres od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku;
 • kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany bądź w innych uzasadnionych przypadkach (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie wnioskodawcy, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub osoby uczącej się potwierdzające kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2023/2024;
 • kopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu);
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu), a także:
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2022 roku,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2022 roku, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem bądź potwierdzające bezskuteczność egzekucji w 2022 roku,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2022 rok lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego);
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 • kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w każdym trymestrze ciąży
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych w 2022 roku na rzecz osoby spoza rodziny wraz z ugodą lub wyrokiem sądowym je zasądzającym;

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły:

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024,
 • zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym podmiocie publicznym zapewniającym zamieszkanie,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się  siedziba szkoły

 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły roku szkolnym 2023/2024,

W przypadku ubiegania się o dodatek  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o okresie zatrudnienia oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego;
 • inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2022 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny:

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu 2022 roku i po 2022 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny:

 • kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu);
 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2022 rok);
 • kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
 • lub oświadczenie strony.

Dokumenty do pobrania

Zachęcamy również do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

przysługuje:

 • z tytułu urodzenia żywego dziecka;
 • matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;
 • w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko;
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;
 • jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka;
 • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Dokumenty, które należy złożyć:

 • odpowiednio jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),
 •  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz.1497),
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.),

 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),

 •  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz.1497),

 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.)

Zachęcamy również do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/