Logo miasta częstochowy

Informuję, że zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). istnieje możliwość w  szczególnym  trybie  ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przeznaczony dla osób, które nie mogły złożyć wcześniej wniosku o powyższe świadczenie w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Po spełnieniu warunków dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy –  należy spełniać wszystkie kryteria wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powinien zostać złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

24 sierpnia, 2020

Posted In: Aktualności