Logo miasta częstochowy

Świadczenie Dobry Start 300 zł

W dniu 1 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’. Rozporządzenie wprowadza w życie rządowy program „Dobry start”, w ramach którego osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje niezależnie od dochodu rodziny raz w roku w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym w którym kończy 20 rok życia).
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym
  w którym kończy 24 rok życia).

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (150 zł).

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole policealnej, szkole dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Czy świadczenie dobry start przysługuje uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?

Tak. Wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Kiedy można zacząć składać wnioski?

Wnioski o świadczenia Dobry start można składać już od dnia 1 lipca 2019 r., ale tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem:

 • portalu emp@tia
 • bankowość elektroniczną

natomiast od 1 sierpnia 2019 r. można składać również wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w formie papierowej można składać w Częstochowskim Centrum Świadczeń:

 • Jana III Sobieskiego 15

Komu przysługuje świadczenie ?

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje :

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzeni
i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

WAŻNE!!!

Poniżej podajemy adres poczty elektronicznej, z którego przesyłane będą informacje do klientów m.in o przyznaniu świadczenia:

powiadomienia@ccs.czestochowa.pl

Prosimy nie odpowiadać na wysłanego przez nas maila, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start.W treści maila pojawi się informacja: Jest to wiadomość wysyłana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać. Jeśli wyślecie Państwo odpowiedź na tę wiadomość, ze względów technicznych nie zostanie ona odczytana przez naszego pracownika.

Zachęcamy do zapoznania się  z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o świadczenie:

SDS-1

Załącznik do wniosku:

Załącznik do wniosku