W dniu 1 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’. Rozporządzenie wprowadza w życie rządowy program „Dobry start”, w ramach którego osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Kiedy można zacząć składać wnioski?

Wnioski o świadczenia Dobry start można składać już od dnia 1 lipca 2018 r., ale tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem:

 • portalu emp@tia
 • bankowość elektroniczną

natomiast od 1 sierpnia 2018 r. można składać również wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w formie papierowej można złożyć w Częstochowskim Centrum Świadczeń od 1 sierpnia 2018 r. w następujących lokalizacjach:

 • ul. Nowowiejskiego 26,
 • al. Niepodległości 20/22

Komu przysługuje świadczenie ?

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje :

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje niezależnie od dochodu rodziny raz w roku w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 20 rok życia).
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 24 rok życia).

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (150 zł).

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

WAŻNE!!!

Poniżej podajemy adres poczty elektronicznej, z którego przesyłane będą informacje do klientów m.in o przyznaniu świadczenia:

powiadomienia@ccs.czestochowa.pl

Prosimy nie odpowiadać na wysłanego przez nas maila, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start.W treści maila pojawi się informacja: Jest to wiadomość wysyłana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać. Jeśli wyślecie Państwo odpowiedź na tę wiadomość, ze względów technicznych nie zostanie ona odczytana przez naszego pracownika. 

Zachęcamy do zapoznania się  z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu przyjmowania wniosków oraz wypłaty świadczeń w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach została uruchomiona  infolinia pod numerem telefonu 32/606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie, jak i pracowników samorządów gminnych i powiatowych realizujących powyższy program. Infolinia działa od dnia 11 czerwca br. do 31 sierpnia 2018r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o świadczenie:

Wzór wniosku o świadczenie

Załącznik do wniosku:

Załącznik do wniosku

Wniosek o zaświadczenie