Logo miasta częstochowy

Informujemy, że osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie 40zł.

Wnioski o to świadczenie przyjmuje i rozpatruje Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Ważne!

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać:

Osobiście

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana II Sobieskiego 15

Korespondencyjnie

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana II Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

W formie elektronicznej

ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

Wzór wniosku:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Załącznik do wniosku

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym – w wysokości 300zł

Uprawnionym do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

Wysokość świadczenia:

  • 300 zł  na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Dokumenty:

  • dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny

Sposób składania wniosków:

  • w formie papierowej

Sposób wypłaty:

  • na polski rachunek bankowy

Miejsce składania wniosków:

  • Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Jana III Sobieskiego 15

Ważne: Proszę wypełnić wniosek w alfabecie łacińskim.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na poniższej stronie internetowej – Punkt Informacyjno – Pomocowy w Częstochowie http://beta.ukraina.czestochowa.pl/

Jednocześnie w poniższych odnośnikach podajemy przydatne informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy dotyczące pomocy psychologicznej, prawnej, zakwaterowania, wyżywienia oraz składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i transportu kolejowego na terenie Polski.

Punkt przyjęć dla uchodźców

Punkt informacyjno – pomocowy, pomoc psychologiczna i prawna

Działania miasta na rzecz Ukrainy

Częstochowa solidarna z Ukrainą

Bezpłatna pomoc prawna

Charytatywne konta zaprzyjaźnionych miast z Ukrainy

Transport humanitarny na Ukrainę

Instrukcja przekazywania produktów dla uchodźców

Ponadto, poniżej podajemy link do informacji o świadczeniach rodzinnych w języku ukraińskim:

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину