Logo miasta częstochowy

Informujemy, że osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie 40zł.

Wnioski o to świadczenie przyjmuje i rozpatruje Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 120 dni.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywieni obywatelowi Ukrainy który:
◦ posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
◦ posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
◦ ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
◦ jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
◦ jest małoletnim, nad którym opiekę sprawuje opiekun tymczasowy.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.
Świadczenie wypłacane jest z dołu, czyli za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

Zgodnie ze zmianą Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz. 1383) przyznanie świadczenia możliwe jest:

1/. Do 15 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL mogą składać wnioski o świadczenie obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wniosek należy złożyć na formularzu obowiązującym przed 30 kwietnia 2022 r.
2/ Do 31 lipca 2022 r. należy złożyć wniosek za okres do 30 czerwca 2022 r.
Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie od 2 lipca składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne!

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać:

Osobiście

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana II Sobieskiego 15

Korespondencyjnie

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana II Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

W formie elektronicznej

ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

Wzór wniosku:

Wniosek o świadczenie pieniężne – 40zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym – w wysokości 300zł

Uprawnionym do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

Wysokość świadczenia:

  • 300 zł  na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Dokumenty:

  • dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny

Sposób składania wniosków:

  • w formie papierowej

Sposób wypłaty:

  • na polski rachunek bankowy

Miejsce składania wniosków:

  • Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Jana III Sobieskiego 15

Ważne: Proszę wypełnić wniosek w alfabecie łacińskim.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na poniższej stronie internetowej – Punkt Informacyjno – Pomocowy w Częstochowie http://beta.ukraina.czestochowa.pl/

Jednocześnie w poniższych odnośnikach podajemy przydatne informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy dotyczące pomocy psychologicznej, prawnej, zakwaterowania, wyżywienia oraz składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i transportu kolejowego na terenie Polski.

Punkt przyjęć dla uchodźców

Punkt informacyjno – pomocowy, pomoc psychologiczna i prawna

Działania miasta na rzecz Ukrainy

Częstochowa solidarna z Ukrainą

Bezpłatna pomoc prawna

Charytatywne konta zaprzyjaźnionych miast z Ukrainy

Transport humanitarny na Ukrainę

Instrukcja przekazywania produktów dla uchodźców

Ponadto, poniżej podajemy link do informacji o świadczeniach rodzinnych w języku ukraińskim:

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину