Logo miasta częstochowy

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest z tytułu niepełnosprawności na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, osobie, która ukończyła 75 lat.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niezależnie od wysokości dochodu;

 • od 1 listopada 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84zł miesięcznie;

 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu niepełnosprawności);

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 • osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dokumenty, które należy złożyć

 • Wnioskodawca lub pełnomocnik wnioskodawcy podczas składania wniosku o świadczenia rodzinne winien legitymować się stosownym dokumentem w celu potwierdzenia tożsamości;

 • kopia decyzji ZUS w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych (oryginał do wglądu);

W oparciu o art. 23b ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych jest zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania niektórych informacji za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia).

Ze względu na tymczasową niepełną funkcjonalność powyżej wskazanego systemu oraz w celu przyśpieszenia biegu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych, osoba ubiegająca się o ww. świadczenia może dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Dodatkowe informacje

Znaczny stopień niepełnosprawności – oznacza to:

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Podstawa prawna
     • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
     • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),
     • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
     • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.