Logo miasta częstochowy

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – świadczenie „Za życiem”.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy.

przysługuje:

 • z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

 • matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

 • w kwocie 4000 zł jednorazowo na dziecko;

 • niezależnie od wysokości dochodu;

 • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania;

 • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko);

nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 • Prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem” ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami;

 • postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu;

 • w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

 • w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

 • w przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Dokumenty, które należy złożyć

 • Wnioskodawca lub pełnomocnik wnioskodawcy podczas składania wniosku o wypłatę świadczenia winien legitymować się stosownym dokumentem w celu potwierdzenia tożsamości.

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
  u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – świadczenie „Za życiem”;

do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko);

b) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

c) kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał do wglądu);

d) kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu);

e) inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia.

Dokumenty do pobrania

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 

Częstochowskie Centrum Świadczeń, Dział Świadczeń Opiekuńczych uprzejmie informuje, iż zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” realizowane są w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Obsługa telefoniczna odbywa się pod numerem telefonu:

32 606 3356

Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl

koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl

ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

Ważne!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, informacje o uprawnieniach kobiet w ciąży i ich rodzin dotyczące:

1) świadczeń opieki zdrowotnej,

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny,

można otrzymać w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, przy ul. Sułkowskiego 9.

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 19.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz.U. z 2022 r., poz.2140)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
– Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. z 2016 r., poz. 2234)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Zachęcamy również do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/program-za-zyciem/