Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie prowadzi monitoring wizyjny budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Administratorem Danych Osobowych przetwarzających dane systemu monitoringu jest Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 519016081 lub email: iod@ccs.czestochowa.pl.

Każda osoba, której dane zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 5 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.”