Logo miasta częstochowy

Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 7 października 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia gospodarstwa domowe, gdzie główne źródło ogrzewania jest zasilane energii elektryczną.

Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1 000,00 zł lub 1 500,00 zł.

UWAGA!!!

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski można składać od dnia 01.12.2022 do dnia 01.02.2023 osobiście w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-200 Częstochowa oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

Dodatek elektryczny NIE PRZYSŁUGUJE natomiast:

 • jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pellet lub inny rodzaj biomasy.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do 31 marca 2023 roku.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny:

Wniosek o dodatek elektryczny

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. dotyczy tylko tych gospodarstw, których głównym paliwem stosowanym do ogrzewania gospodarstwa domowego jest gaz ziemny. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie świadczenia – refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 do odbiorcy paliw gazowych (faktura powinna zawierać rzeczywiste zużycie gazu, nie a prognozowane)
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 3. ​oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 5. faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku,
 6. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 4.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 2. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.


Wniosek_o_wypłatę_refundacji_podatku_VAT-3.docx