Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania. 

Warunkiem ewentualnego przyznania tego świadczenia po ponownym złożeniu wniosku dla gospodarstw domowych, które zamieszkują pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach jest:
– dołączenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie o nadanie numeru porządkowego dla zajmowanego lokalu

– przeprowadzenie przez organ wywiadu środowiskowy, w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Należy jednak mieć na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać tylko w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie.

Nie można przyznać kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym. Tu warto wskazać, że dodatek ma służyć wsparciu rodzin – oddzielnych gospodarstw, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku współistnienia w jednym lokalu wielu (czasami sztucznie podzielonych) gospodarstw domowych.


Termin składania wniosków upływa z dniem 30.11.2022r. 

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

21 listopada, 2022

Posted In: Aktualności