Logo miasta częstochowy

Informujemy, że z dniem 1 listopada wprowadzono w życie
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru
wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.Zmiany we wniosku o świadczenie 40 zł za dzień pomocy obywatelom Ukrainy.

Wprowadzono korektę do karty osoby przyjętej do zakwaterowania. Zmiana
polega na dostosowaniu treści składanych oświadczeń do aktualnego
brzmienia art. 13 ust. 1e – dodanego przez ustawę z dnia 8 czerwca
2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1383).

Do kiedy składa się wniosek o świadczenie 40 zł za dzień pomocy?

Ustawodawca zadecydował, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się
w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Przepis ten dotyczy wniosków o świadczenie pieniężne, obejmujących
okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi
Ukrainy po dniu wejścia w życie ww. ustawy, czyli po dniu 1 lipca 2022
r.

Jak przedłużyć korzystanie ze świadczenia 40 zł za dzień pomocy Ukraińcowi?

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż
120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelowi Ukrainy, zaliczonemu do jednej z grup objętych dodatkowym
wsparciem.
Podstawą jest § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja
2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i
przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 1020, z późn. zm.)

Zmiany we wzorze o świadczenie 40 zł za dzień pomocy obywatelowi Ukrainy

We wzorze wydłużono okres możliwości wnioskowania o świadczenie
pieniężne o kolejne 6 miesięcy w ,,Karcie osoby przyjętej do
zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku o świadczenie
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2226

9 listopada, 2022

Posted In: Aktualności, Bez kategorii