Logo miasta częstochowy

Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 września 2022 r. ustawą z dnia 15 września  r. o szczególnych rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia następujące podmioty:

  1. w  ramach rekompensat przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, których działalność nie wymaga uzyskania koncesji, lub jest zwolniona z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w ramach rekompensat,
  2. gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy,

Wzór wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1974

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Nie dotyczy gospodarstw domowych, dla których rodzajem paliwa stosowanego w głównym źródle ciepła jest gaz ziemny (gaz z sieci).

  • podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust.1 pkt. 4 ww ustawy (m.in. podmiot udzielający wsparcia opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie, ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne), które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego i których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wzór wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1976

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Nie dotyczy podmiotów wrażliwych, dla których rodzajem paliwa stosowanego w głównym źródle ciepła jest gaz ziemny (gaz z sieci).

Prezentacja

Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrażliwego

21 września, 2022

Posted In: Aktualności