Logo miasta częstochowy

Informacje o świadczeniu

 • Świadczenie przysługuje za okres faktycznego  zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku, gdy osoba, której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane
  w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności) – do złożenia wniosku wymagane jest orzeczenie tłumaczone na język polski
 • jest kobietą w ciąży,
 • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia,
 • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci – w przypadku , gdy dziecko/dzieci noszą inne nazwisko niż matka konieczne jest przedstawienie ich aktu urodzenia
 • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).
 • maksymalna wysokość świadczenia 40 zł za osobę dziennie;
 • świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie).
 • Schemat obowiązujących terminów:

– okres zakwaterowania do 29 kwietnia (obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają numeru PESEL) – wniosek należy złożyć do 15 lipca br.

– okres zakwaterowania do 30 czerwca – wniosek należy złożyć do 31 lipca br.

okres zakwaterowania od 1 lipca – wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie miesiąca od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy

Uwaga!!

Najpóźniej do końca bieżącego miesiąca czyli do 31 lipca 2022r. jest czas na złożenie wniosku
o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40zł za osobę/dzień w sytuacji, kiedy ostatni dzień takiego udzielonego wsparcia miał miejsce do dnia 30 czerwca br. włącznie

19 lipca, 2022

Posted In: Aktualności