Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń uprzejmie informuje, w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, zmieniły się przepisy dotyczące m.in. ważności orzeczeń o niepełnosprawności i uzależnionych od nich świadczeń oraz przedłużania świadczeń dla cudzoziemców (ustawa uchwalona przez Sejm w dniu 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19).

 Przedłużenie ważności orzeczeń powoduje, że automatycznie wydłuża się prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Wprowadzone przepisy przewidują, że osobom, którym ważność orzeczenia upływa w wymienionych poniżej terminach, orzeczenie zostaje przedłużone automatycznie, a Częstochowskie Centrum Świadczeń przedłuży, wydając z urzędu decyzje, prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności na wskazany okres. I tak:

Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:

  • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. – zachowuje ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
  • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będą przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca, to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.

W takich przypadkach Częstochowskie Centrum Świadczeń wystąpi odpowiednio do ZUS lub KRUS o informację dotyczącą okresu przedłużenia orzeczeń.

Przedłużenie prawa do świadczeń nie będzie wymagało złożenia nowego wniosku, a Częstochowskie Centrum Świadczeń będzie prowadziło postępowanie z urzędu. W ramach ww. postępowania będziemy musieli potwierdzić, czy świadczeniobiorca spełnia warunki do kontynuacji świadczeń oraz czy jest zainteresowany wydłużeniem okresu przyznania świadczenia. Większość danych pozyskamy sami z dostępnych systemów. W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, będziemy kontaktowali się z zainteresowanymi telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informujemy, iż przedłużeniu ulega również prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych cudzoziemcom, na podstawie odpowiednich kart pobytu/dokumentów pobytowych wydanych na czas określony.

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.105 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (tj. w okresie od 14 marca 2020 r.), termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużeniu ulega  również okres ważności zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową  o którym mowa w art.88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1482,1622.1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz.278).

I tak, jeżeli ostatni dzień w/w zezwolenia przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (tj. w okresie od 14 marca 2020 r.) to okres ważności zezwolenia na pracę przedłuża się z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

34/ 341 17 61

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-czasie-koronawirusa–krok-po-kroku

https://www.gov.pl/web/rodzina/10-faktow-o-wsparciu-osob-niepelnosprawnych-podczas-epidemii

16 kwietnia, 2020

Posted In: Aktualności