Logo miasta częstochowy

Od 1 marca 2019 roku wzrasta kwota najniższej emerytury i wynosić będzie 1100,00 zł.  W związku z tym o dodatek mieszkaniowy będzie mogła wystąpić z wnioskiem osoba,

której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.925,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.375,00 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Pozostałe kryteria niezbędne do ubiegania się o przyznanie dodatku pozostają bez zmian. Waloryzacja dokonywana jest 1 marca każdego roku. Jedną z konsekwencji marcowej waloryzacji świadczeń jest zmiana limitów dochodów, od których uzależnione jest prawo do przyznawanego przez gminy dodatku mieszkaniowego. Dodatek będący pomocą finansową na utrzymanie mieszkania lub domu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej przyznawany jest na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 180).

1 marca, 2019

Posted In: Aktualności