Logo miasta częstochowy

W związku z pytaniami dotyczącymi terminów rozpatrzenia spraw z programu Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Świadczeń poniżej przedstawiamy informacje dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień.

Złożyłem wniosek o 500+ 31 sierpnia – dlaczego nie otrzymałem jeszcze wypłaty?

Pojawiające się często w ogólnych wypowiedziach sformułowanie „aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń wniosek o 500+ należy złożyć do końca sierpnia” w świetle obowiązujących przepisów wygląda nieco inaczej. Każdy wniosek złożony przez osobę pobierającą dotychczas świadczenie wychowawcze, nie przedłuża automatycznie wypłaty przyznanego wcześniej świadczenia, ale wszczyna nowe postępowanie administracyjne,i zakończy się decyzją w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia. Wydanie decyzji ustalająca prawo do świadczenia i wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października.

Warto dodać, że aby móc wypłacić świadczenie decyzja musi być wydana i doręczona stronie postępowania. Taka konstrukcja prawna przepisów (w tym Kodeksu Postępowania Administracyjnego) uniemożliwia naszej jednostce dokonania wypłaty świadczenia przed wydaniem decyzji administracyjnej, a nawet przed jej doręczeniem.

W tym miejscu należy należy wspomnieć o tzw doręczeniu zastępczym. Jest to element postępowania administracyjnego który wyklucza możliwość braku wypłaty świadczenia, jeśli wnioskodawca nie otrzymał decyzji (bo np. w momencie doręczania nie było go w domu). Jeśli taka decyzja nie została doręczona, a świadczeniobiorca nie zgłosił się po nią na pocztę lub do siedziby Centrum, po upływie określonego w przepisach terminu następuje uznanie decyzji za doręczoną i w konsekwencji wypłata świadczenia.

Zawsze otrzymywałem świadczenie 500+ między 10 a 15 dniem danego miesiąca. Minął 15 października, a ja jeszcze świadczenia nie otrzymałem dlaczego?

Termin na wypłatę świadczenia upływa zawsze ostatniego dnia miesiąca, niezależnie czy świadczenie za poprzednie miesiące było wypłacone w innym dniu.

Należy pamiętać, że aby wypłacić przyznane świadczenie musi zostać wydana i doręczona decyzja przyznająca świadczenie 500+.

Wszystkie świadczenia 500+ obecnie wypłacane codziennie, tak, aby nawet w przypadku, gdy wnioskodawca otrzyma decyzję np. 31 października (lub w tym dniu otrzymamy z poczty zwrotne potwierdzenie odbioru), jeszcze w tym samym dniu został wykonany przelew należnych środków pieniężnych.

Warto jednak pamiętać, że sierpień 2017 to okres, w którym w ciągu jednego tylko miesiąca do Centrum wpłynęło ponad 14 tysięcy wniosków w ramach Programu Rodzina 500+, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Dlatego właśnie kumuluje się duża ilość spraw do rozpatrzenia, a w naszych punktach mogą pojawiać się kolejki. Aby usprawnić ten proces dokonaliśmy wielu zmian organizacyjnych, a nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w wydłużonym czasie. Częstochowskie Centrum Świadczeń dokłada wszelkich starań, by rozpatrywanie Państwa wniosków i wypłata świadczeń odbywała się jak najszybciej.

27 października, 2017

Posted In: Aktualności