PAŹDZIERNIK 2019r.

 

Harmonogram wypłat w 2019r.:

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

 

 

INFORMACJA OGÓLNA

DOTYCZĄCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

GŁÓWNE TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

 Dodatki mieszkaniowe

10 dzień każdego miesiąca

Dodatki energetyczne

10 dzień każdego miesiąca

Świadczenia rodzinne

11 dzień każdego miesiąca

Świadczenia wychowawcze (500+)

13 dzień każdego miesiąca

Fundusz alimentacyjny

15 dzień każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

DODATKOWE TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

(dla pierwszej wypłaty świadczeń przyznanych nową decyzją administracyjną)

Zgodnie
z harmonogramem wypłat świadczeń zamieszczonym powyżej.

Należne świadczenia zostaną przekazane do banku na wskazany w dyspozycji numer konta w najbliższym terminie przelewów, po dniu odebrania decyzji przez Stronę, otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz zamówieniu i otrzymaniu środków na wypłatę przyznanych świadczeń (dotyczy świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. W przypadku informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ lub świadczenia dobry start 300+ świadczenia zostaną wypłacone w najbliższym terminie wypłaty po otrzymaniu środków na wypłatę.

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry (wyjątek stanowi miesiąc styczeń gdzie dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).