Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, że począwszy od 01 stycznia 2020 roku zachodzi konieczność dokonania zmiany terminów wypłaty świadczeń

Świadczenia będą wypłacane w następujący sposób:

 Dodatki mieszkaniowe

10 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Dodatki energetyczne

10 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Świadczenia rodzinne

11 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Świadczenia wychowawcze (500+)

13 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Fundusz alimentacyjny

15 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Wskazane terminy są terminami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z różnych przyczyn niezależnych od Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Jeżeli dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry (wyjątek stanowi miesiąc styczeń gdzie dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

 

Harmonogram wypłat w 2019 roku:

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień