INFORMACJA OGÓLNA

DOTYCZĄCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

GŁÓWNE TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia wychowawcze (500+)

13 dzień każdego miesiąca

Świadczenia rodzinne

11 dzień każdego miesiąca

Fundusz Alimentacyjny

15 dzień każdego miesiąca

Dodatek mieszkaniowy

10 dzień każdego miesiąca

Dodatek energetyczny

10 dzień każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

DODATKOWE TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

(dla pierwszej wypłaty świadczeń przyznanych nową decyzją administracyjną)

4, 15, 21 oraz 3 dni przed końcem miesiąca

Należne świadczenia zostaną przekazane do banku na wskazany w dyspozycji numer konta w najbliższym terminie przelewów, po dniu odebrania decyzji przez Stronę, otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz zamówieniu i otrzymaniu środków na wypłatę przyznanych świadczeń.

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca sie w okresach miesięcznych.

Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry (wyjątek stanowi miesiąc styczeń gdzie dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

  LUTY 2019r.