Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 rok (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

 • oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w 2017 roku;
  Wnioskodawca lub pełnomocnik wnioskodawcy podczas składania wniosku o świadczenie wychowawcze winien legitymować się stosownym dokumentem w celu potwierdzenia tożsamości.

 • kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (oryginały dokumentów do wglądu);

 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za okres za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku;

 • kopia prawomocnego wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu);

 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
  a także:
  – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2017 roku,
  – zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2017 roku,
  w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem bądź potwierdzające bezskuteczność egzekucji w 2017 roku,
  – oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza,
  w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2017 rok lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego);
  – kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu);
  – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych w 2017 roku na rzecz osoby spoza rodziny wraz z ugodą lub wyrokiem sądowym je zasądzającym;
  – inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2017 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.
– kopia umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginały do wglądu);
– zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód;
– oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
– kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu w 2017 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.
– kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu);
– dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2017 rok oryginał do wglądu);
– kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).

Wnioski o ww. świadczenie będą przyjmowane:

 • przy ul. Sobieskiego 15 – na parterze budynku

Wnioski możną złożyć też za pomocą:

 • bankowości elektronicznej,

 • portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta),

 • Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – (konieczne jest założenie konta).