Logo miasta częstochowy

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Wnioski do rządowego projektu – Karta Dużej Rodziny na terenie miasta Częstochowy przyjmowane są w  Częstochowskim Centrum Świadczeń.


Wniosek do pobrania, który należy wypełnić złożyć we wskazanych miejscach w celu ubiegania się o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu


Strona internetowa, na której publikowane są informacje dotyczące formalności związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz lista benefitów przysługujących uczestnikom programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Dokumenty do pobrania

Wszelkie informacje oraz druki niezbędne do złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

Podstawa prawna

Ustawa o KDR

Rozporzadzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017r ws sposobu unieważniania KDR,wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu infromacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie KDR 

Rozporządzenie MRPiPS z dn 19 grudnia 2017r. zmieniające rozporządzenie ws sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu, wydane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2019 r. poz. 1390, z póżn. zm.)

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KARTY DUŻEJ RODZINY

Wszystkie osoby oczekujące na Kartę Dużej Rodziny, które otrzymały wiadomość sms o możliwości jej odbioru, proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem Częstochowskiego Centrum Świadczeń -Panią Marią Olejarz pod numerem 34 341 17 61, w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu odbioru karty. Wcześniejsze, telefoniczne ustalenie wizyty ma na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa związanego z obecnie panującą sytuacją. Za utrudnienia przepraszamy.