Logo miasta częstochowy

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż
od początku okresu świadczeniowego.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy –

od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

TERMIN NA ROZPATRZENIE WNIOSKU
MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Lipiec (tylko elektronicznie) 31 październik
Sierpień 31 październik
Wrzesień 30 listopad
Październik 31 grudzień
Listopad 31 styczeń(za październik nie przysługuje)
Grudzień 28/29 luty (za październik i listopad nie przysługuje
Styczeń 28/29 luty (za październik, listopad i grudzień nie przysługuje)
Kolejne miesiące 30 dni