Logo miasta częstochowy

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek wraz z m.in. następującymi dokumentami:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny,
 2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku
  b) wysokości przychodu
  c) stawce podatku
  d) wysokości opłacanego podatku
  – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, bądź w innych uzasadnionych przypadkach.
 4. w przypadku gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia – zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
 5. zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości pobieranego stypendium.
 6. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz PIT-11 za rok poprzedzający okres świadczeniowy).
 7. dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 8. dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 9. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 11. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku), bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego.
 12. potwierdzenie zamieszkania na terenie miasta Częstochowy.
 13. oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
  (za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego poza granicą.
 1. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 2. zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok.
 3. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 4. kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu).
 5. oświadczenie o formie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. numer konta bankowego).
 6. w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokument potwierdzający stan cywilny rodzica.
 7. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 8. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 9. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990, 1948, 2066 oraz z 2017 r., poz 60, poz. 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 10. inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
  do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Druki do pobrania:

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNY NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
 3.  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – (wypełnij, gdy liczba osób uprawnionych jest większa niż 4 lub gdy liczba osób wchodzących w skład rodziny jest większa niż 6)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  (wypełnij, gdy posiadasz lub członek rodziny posiada gospodarstwo rolne)
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  (wypełnij, gdy podlegasz lub członek rodziny podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z KRUS)
 7. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
 8. Upoważnienie do funduszu alimentacyjnego
 9. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej
 10. Zaświadczenie o dochodach