Logo miasta częstochowy

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. 2019, poz. 2133).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej prezydent miasta, w drodze decyzji.
Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość wykazanego dochodu, a także dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal za ostatni miesiąc. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom
  samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2.189,04 i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.563,60 , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

Od 01.03.2021 r. najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195 oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późn.zm.)

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie wyklucza to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* ten % stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

– dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2

– dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0m2

– dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2

– dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2

– dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2

– dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:

 • wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (tj. 24,00 zł),

 • nie są spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),

 • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:

 • w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.

 • osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.

Dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1) kserokopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (tj.: kserokopia przydziału mieszkania lokatorskiego lokalu lub jego przekształceniu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, akt notarialny, aktualny wypis z księgi wieczystej w przypadku wyodrębnionej własności, umowa najmu itp.),
2) dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
3) oświadczenie wnioskodawcy o źródle utrzymania (w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP),
4) zaświadczenie o wysokości czynszu i innych opłat za używanie lokalu potwierdzone przez zarządcę domu (w przypadku braku takich danych we wniosku),
5) kserokopia ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej bądź odcinki z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub odzwierciedlające te dane zaświadczenie z ZUS, KRUS itp.
6) kserokopia ostatniej faktury za energię elektryczną (nie dotyczy mieszkańców SM Północ i innych, u których lokal wyposażony jest w c.o, ccw i gaz),
7) zaświadczenie o dochodach brutto wszystkich osób zamieszkujących w lokalu i wymienionych w deklaracji za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (z imienną pieczątką osoby podpisującej zaświadczenie o dochodach), uwzględniające np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek (chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński, wychowawczy), alimenty, żołd, zaświadczenie z uczelni wyższych o pobieranych (bądź nie) stypendiach, zaświadczenie ze szkół zawodowych o pobieranym (bądź nie) wynagrodzeniu z praktyk, oświadczenie o wysokości dochodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

Dokumenty do pobrania

Dodatek mieszkaniowy w czasie epidemii

Informuję, że zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). istnieje możliwość w szczególnym trybie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przeznaczony dla osób, które nie mogły złożyć wcześniej wniosku o powyższe świadczenie w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Po spełnieniu warunków dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy –  należy spełniać wszystkie kryteria wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) – informacje dostępne są w zakładce „Dodatki mieszkaniowe i energetyczne”.  Wniosek o dodatek mieszkaniowy powinien zostać złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Ponadto wszelkich informacji można uzyskać telefonicznie – nr kontaktowy – 34 341-17-61 oraz przez  adres e- mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl.

Informacja dot. dopłat do czynszu  z Funduszu przeciwdziałania Covid- 19

WZÓR wniosku – adnotacja o dopłatę do czynszu

Oświadczenie o dochodzie za 2019- do dopłaty do czynszu

Dodatek energetyczny

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 833), wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.

Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba:

1. której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (Monitor Polski z dnia 21 kwietnia 2020 r. poz. 374) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

– 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,

– 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób

– 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z conajmniej 5 osób

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy wystąpić z wnioskiem – druk dostępny w Częstochowskim Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15.

Dodatek energetyczny przyznawany jest decyzją w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, na okres zgodny z decyzją o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatku energetycznego następuje do dnia 10 każdego miesiąca na nr rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku lub nr rachunku bankowego przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Dokumenty do pobrania